Uchwała nr 49/2018


2018-05-11

1. Na podstawie art. 18 pkt 11 Statutu PTT, ZG PTT zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Okręgu Mazowieckiego PTT na dzień 4 czerwca 2018 roku  
o godzinie 17:00, w pierwszym terminie, i o godzinie 17:30 w drugim terminie, przy ul. Puławskiej 73/75 w Warszawie. 
2. ZG PTT postanawia przyjąć następujący porządek obrad NWZ OM PTT.
1. Otwarcie NWZ 
2. Wybór przewodniczącego Prezydium NWZ
3. Wybór Prezydium NWZ
4. Wybór Komisji przy NWZ (skrutacyjnej, mandatowej i uchwał i wniosków)
5. Zatwierdzenie porządku obrad NWZ
6. Stwierdzenie prawomocności NWZ
7. Przedstawienie wyników kontroli GKR w OM PTT za rok 2016
8. Przedstawienie opinii prawnej w przedmiocie działalności OM PTT w roku 2016 r.
9. Odwołanie władz OM PTT
10. Wybór Prezesa ZOM PTT
11. Wybór członków ZOM PTT
12. Wybór Komisji Rewizyjnej Okręgu
13. Wybór Sądu Koleżeńskiego Okręgu
14. Wybór Delegatów na WZ PTT
15. Zamknięcie NWZ OM PTT

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów.


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT