Aktualności

Data publikacji: 18.04.2014 13:10, Janusz Biały
 Zgodnie z uchwałami ZG PTT w miesiącu czerwcu 2014 r. planowane są egzaminy na sędziego STT oraz na sędzięgo skrutinera. Szczegóły w załącznikach. 
Uwaga!  W związku z planowanymi zmianami, miejsca odbywania się egzaminów mogą ulec zmianie. 


Załączniki:
Data publikacji: 11.04.2014 23:26, Waldemar Ziomek
Zgodnie z Uchwałami Walnego Zjazdu Sprawozdawczego PTT z dnia 16 marca 2014 r. informujemy, że podjęte zostały działania w celu odzyskania praw członkowskich WDSF dla PTT.
Podjęto działania w celu zweryfikowania i uporządkowania spraw członkowskich w strukturach PTT.
W turniejach PTT będą mogli uczestniczyć od 1 maja 2014 r. wyłącznie członkowie PTT.
Poddani zostaną weryfikacji sędziowie FTS, którzy nabyli uchwałą uprawnienia sędziowskie w PTT. Zostaną wykreślone z Kalendarza PTT turnieje organizowane przez FTS: turnieje WDSF, turnieje GPP i turnieje punktowe.

W wykonaniu Uchwały WZS PTT nr 39/2014 z dnia 16 marca 2014 r. ZG PTT informuje, że z dniem 1 maja 2014 r. z Centralnej Bazy Danych PTT zostaną skreśleni wszyscy członkowie zwyczajni, którzy nie opłacili pełnej kwoty 100 zł, na którą składa się opłata za wpis do CBD PTT w wysokości 80 zł i składka członkowska PTT w wysokości 20 zł oraz nie posiadają książeczki startowej PTT. ZG PTT przewiduje czas na uregulowanie ww. zaległości do dnia 20 kwietnia 2014 r.

W wykonaniu Uchwały WZS PTT nr 39/2014 z dnia 16 marca 2014 r. ZG PTT informuje, że z dniem 1 maja 2014 r. z Centralnej Bazy Danych PTT zostaną skreślone podmioty o statusie członka wspierającego, będące członkiem FTS, które nie złożyły deklaracji członkowskiej w Polskim Towarzystwie Tanecznym oraz nie opłaciły pełnej kwoty za członka wspierającego na rok 2014 w wysokości 300 zł.

W wykonaniu Uchwały WZS PTT nr 39/2014 z dnia 16 marca 2014 r. ZG PTT informuje, że od dnia 1 maja 2014 r. członkowie FTS nie będący członkami wspierającymi PTT nie będą mogli organizować Turniejów Tańca w strukturach PTT. Turnieje organizowane przez podmioty będące członkami FTS nie będą umieszczane w Kalendarzu w Centralnej Bazie Danych PTT oraz w Kalendarzu Turniejów PTT. Nie będzie możliwe dokonanie zgłoszenia na taki turniej za pośrednictwem CBD PTT. Zarząd Główny PTT wyraża zgodę na udział par będących członkami PTT w tak zorganizowanych turniejach, jednakże zdobyte w ten sposób punkty nie będą naliczane w CBD PTT, a miejsca na podium nie będą uwzględniane do klasyfikacji tanecznej PTT.

W wykonaniu Uchwały WZS PTT nr 39/2014 z dnia 16 marca 2014 r. ZG PTT informuje, że organizatorami turniejów z cyklu Grand Prix Polski mogą być wyłącznie członkowie wspierający PTT. Informujemy, że ci z organizatorów, którzy są członkami FTS i którym w roku 2014 wstępnie zostały przyznane prawa do organizacji turnieju z cyklu Grand Prix Polski, którzy nie są zadeklarowanymi członkami wspierającymi PTT, nie złożą deklaracji członkowskiej i nie opłacą składki członka wspierającego PTT na rok 2014 do dnia 20 kwietnia 2014 r. utracą prawo do organizacji turnieju z cyklu Grand Prix Polski w strukturach PTT, a turniej taki zostanie wykreślony z Kalendarza Turniejów PTT. Nie będzie możliwe zgłoszenie na turniej za pośrednictwem CBD PTT, natomiast parom biorącym w nim udział nie zostaną doliczone punkty w rankingu Grand Prix PTT.

Zarząd Główny PTT z przyjemnością informuje, że Walny Zjazd Sprawozdawczy PTT w dniu 16 marca 2014 r. podjął uchwałę w przedmiocie uchylenia Uchwał ZG PTT o numerach 33-58/2013 z dnia 6 kwietnia 2013 r. w przedmiocie tymczasowego zakazu udziału w turniejach.

W wykonaniu Uchwały WZS PTT nr 39/2014 z dnia 16 marca 2014 r., w związku z treścią Uchwały ZG PTT nr 71/2012 z dnia 7 września 2012 r. , ZG PTT informuje, że przeprowadzi weryfikację uprawnień sędziowskich nadanych ww. uchwałą.

Zarząd Główny PTT informuje, że trwają prace nad nowymi kryteriami kwalifikacji do udziału w Mistrzostwach Polski PTT. Według planu system kwalifikacyjny będzie oparty wyłącznie na turniejach organizowanych w strukturach PTT i niezależny od startu w turniejach przeprowadzanych w strukturach innych organizacji.

Kraków, 11 kwietnia 2014 r.

Załączniki:
Data publikacji: 04.04.2014 23:02, Waldemar Ziomek
"Możemy urzeczywistnić nawet najbardziej fantastyczne marzenia,
jeśli jesteśmy gotowi stawić czoło życiowym trudnościom".

Nelson Mandela

 
Szanowni Państwo,
Członkowie Polskiego Towarzystwa Tanecznego


W dniu 16 marca 2014 r. Nadzwyczajny Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Tanecznego powierzył mi funkcję Prezesa PTT.
Pragnę podziękować wszystkim tym z Państwa, którzy wsparli moją kandydaturę oraz wszystkim za słowa poparcia i za deklaracje współpracy po otrzymaniu nominacji na to odpowiedzialne stanowisko.

Przejęcie "steru" w Polskim Towarzystwie Tanecznym, organizacji o blisko sześćdziesięcioletniej tradycji, jest dla mnie wielkim zaszczytem i równocześnie bardzo odpowiedzialnym wyzwaniem, które wymaga, aby umiejętnie rozwijać idee Prof. Mariana Wieczystego nadając im nowe oblicze na miarę XXI wieku.

Wyobrażam sobie PTT, jako platformę dla ludzi, których interesuje i fascynuje taniec. Ludzi, którzy, chcą go studiować, doskonalić, rozwijać oraz porównywać swoje umiejętności na różnych poziomach zaawansowania, ale także chcą nim się bawić i traktować taniec tylko jako hobby. To bardzo szeroka i różnorodna płaszczyzna.

Zawsze byłem i jestem za jasnością zasad i reguł, które obowiązują w działalności tak jednostki, jak i organizacji. Będę stał na straży jawności i dbałości o dobro naszej organizacji. Dołożę wszelkich starań, żeby tancerzy, którzy stanowią "jądro" naszego towarzystwa, a o których zapomniano w ferworze walki o "trudno definiowalne idee", byli najważniejszym podmiotem PTT.

Jestem w takim momencie mojego życia, że cały czas i energię mogę poświęcić pracy dla Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Towarzyszą mi wybrani przez Państwa wspaniali, pełni zapału ludzie, którzy podjęli niełatwy trud przywrócenia porządku i ustanowienia nowego ładu w PTT.

Ze szczególną atencją podejdę do postulatów i treści wyrażonych w Liście Otwartym z dnia 18 listopada 2013 r. będącym bezprecedensowym przejawem aktywności członków PTT, pod którym podpisało się wielu znamienitych trenerów, sędziów i działaczy naszego stowarzyszenia.

Zapraszam Państwa do współpracy, dialogu i wymiany opinii w każdym obszarze naszej działalności. Jestem gotowy wsłuchiwać się w głosy konstruktywnej krytyki i poważnie je analizować.

 

Z tanecznym pozdrowieniem

Waldemar Ziomek
Prezes ZG PTT

Kraków, marzec 2014 r.


Załączniki:
Data publikacji: 04.04.2014 22:55, Waldemar Ziomek
"W najszerszym znaczeniu przez stowarzyszenie rozumie się dobrowolne zrzeszenie ludzi w formie organizacji dla osiągnięcia wspólnymi siłami i środkami określonego celu."

Szanowni Państwo,
Członkowie PTT

Polskie Towarzystwo Taneczne, (jako Polski Klub Taneczny, a później Federacja Stowarzyszeń i Klubów Tanecznych) powstało w 1956 roku w okresie historycznym, w którym nie zawsze dbano o prawa obywatela. Jego twórca Prof. Marian Wieczysty w tym trudnym czasie z zapałem krzewił kulturę taneczną i w ramach stworzonej przez siebie organizacji dbał o rozwój i prawa tancerzy, których uważał za dobro najwyższe.

Nowy wybrany Zarząd Główny PTT za najwyższy cel obrał sobie, to, co przez ostatnich kilka lat zostało całkowicie zniszczone i wypaczone, poszanowanie praw członkowskich.

Rezygnacja z funkcji Prezydium ZG PTT działaczy, członków PTT (członków Zarządu FTS) spowodowała wybór nowych władz PTT na II Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe PTT w Warszawie w dniu 16 marca 2014 r.

Walne Zjazdy PTT, które odbyły się na wniosek środowiska tanecznego niezadowolonego z łamania praw członkowskich były przeprowadzone zgodnie z prawem. Decyzje podjęte większością głosów wymuszają potrzebę wypracowania nowych, bądź przywrócenia zaniedbanych ostatnio standardów współdziałania w ramach stowarzyszenia.

I Nadzwyczajny Walny Zjazd PTT podjął Uchwałę o powołaniu Komisji Statutowej, która przygotuje projekt Statutu i Regulaminów. Te opracowania trafią do wszystkich z prośbą o ich analizę, krytykę i akceptację na Walnym Zjeździe PTT.

Zarząd Główny PTT został zobligowany przez Walny Zjazd Sprawozdawczy PTT do przyjęcia nowych zasad oraz regulaminów rywalizacji tanecznej w ramach PTT, które muszą zabezpieczyć jasność decyzji, przejrzystość gospodarki finansowej stowarzyszenia oraz ograniczyć do minimum przywileje i prywatność funkcjonowania w naszej organizacji.

Podejmowane decyzje ZG PTT nie mogą budzić jakichkolwiek wątpliwości. Będą publikowane i uzasadniane w taki sposób, aby nie stanowiły dla nikogo obszaru nieznanego, po którym tylko nieliczni dotąd poruszali się swobodnie.

Zarząd Główny PTT nie będzie podejmował żadnych działań na rzecz innych organizacji kosztem członków Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Chcemy zwalczać każdy przejaw działania podejmowanego na szkodę naszego Stowarzyszenia, jak to miało miejsce w przypadku uzurpatorskich działań Zarządu Federacji Tańca Sportowego.

Zadaniem Zarządu Głównego PTT jest rozporządzanie mieniem w taki sposób, aby przynosiło to wymierne korzyści jego członkom. Jako nowy Zarząd Główny nie dopuścimy, żeby nasze wspólne środki pochodzące głównie ze składek członkowskich, były wydawane nieracjonalnie przez działaczy, bądź na działalność innej organizacji. Powszechnie prowadzone działania poprzednich władz były nie do zaakceptowania.

Uzurpatorskie, szkodliwe działania FTS zostały jednoznacznie odczytane i ocenione podczas Walnego Zjazdu Sprawozdawczego PTT. Kilku działaczy PTT będący jednocześnie czołowymi działaczami FTS nie otrzymało absolutorium.

Transformacja w Polski Związek Sportowy może być naszym priorytetem, jednakże doskonale wiemy, że osiągnięcie tego celu dotychczasowymi metodami jest zwykłym marnotrawieniem energii, czasu i środków finansowych. Owa transformacja nie może odbywać się kosztem naszego "szeregowego ruchu tanecznego", naszych par, środków pieniężnych rodziców, trenerów czy klubów tańca.

Obecna sytuacja dotycząca konsolidacji ruchu tanecznego w kraju i na arenie międzynarodowej nie napawa optymizmem. Szerzące się konflikty pomiędzy organizacjami tanecznymi (PTT-PZTS; PTT-FTS; WDSF-WDC) podzieliły działaczy, pozostawiając rozdartych i niepewnych sytuacji tancerzy i ich trenerów, którzy chcieliby mieć pozytywną atmosferę sprzyjającą pracy.

Zarząd Główny PTT podejmie w tym obszarze wszelkie działania (zgodnie z opinią środowiska), które będą satysfakcjonujące dla członków PTT.

Taniec to wspaniała przyjemność, wyrażanie ruchem muzyki, emocji oraz różnorodność wzajemnych relacji. W tańcu sens rywalizacji nie może przesłonić innych wartości, wartości pozasportowych.

Drodzy Tancerze, Trenerzy, Sędziowie, Członkowie PTT, od teraz wprowadzamy nowe standardy pracy, oparte na dialogu i poszanowaniu zasad. Jesteśmy tu dla Was i to Wam chcemy służyć. Dobro członków PTT jest dla nas najwyższą wartością. Chcemy odbudować priorytetowe znaczenie stowarzyszenia, poprzez realizowanie celów i zadań nas wszystkich.

Chcemy odbudować utracone, dobre wzajemne członkowskie relacje, rozbić intratne prywatne interesy, manipulacje oraz dostosować założenia i standardy do priorytetów naszych członków.

Licząc na poparcie Tancerzy, Rodziców, Trenerów, Sędziów i Działaczy, prosimy o zaufanie oraz danie nam szansy na poprawienie kondycji ruchu tanecznego w stowarzyszeniu, a obiecujemy konsekwentnie realizować program naprawczy naszego Polskiego Towarzystwa Tanecznego.


Z poważaniem
Prezydium ZG PTT

Kraków, marzec 2014 r.


Załączniki:
Data publikacji: 28.02.2014 17:00, AC
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą ZG PTT Nr 9/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r. ZG PTT zwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczy PTT.

Data: 16 marca 2014 r.
Miejsce: Warszawa, ul. Przasnyska 18 A (SP nr 92)
Godzina: 17.00 – pierwszy termin, 17.30 – drugi termin

Szczegółowy program zjazdu w załączeniu.


Załączniki:
Data publikacji: 28.02.2014 16:56, AC
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z uchwałą ZG PTT Nr 8/2014 z dnia 10 stycznia 2014 r. ZG PTT zwołuje na wniosek GKR Nadzwyczajny Walny Zjazd PTT (II)

Data: 16 marca 2014 r.
Miejsce: Warszawa, ul. Przasnyska 18 A (SP nr 92)
Godzina: 14.00 – pierwszy termin, 14.30 – drugi termin

Szczegółowy program zjazdu w załączeniu.


Załączniki:

Pliki do pobrania

Najpopularniejsze