Uchwała nr 34/20222022-05-07

Zarząd Polskiego Towarzystwa Tanecznego zwołuje Walny Zjazd Sprawozdawczy PTT w dniu 16.06.2022 r. w formule on-line na platformie ZOOM, I-szy termin godz. 14.30, II-gi termin 15.00

1. Otwarcie Walnego Zjazdu Sprawozdawczego PTT,
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zjazdu przez osobę wyznaczoną przez GKR PTT.
3. Wybór Przewodniczącego oraz Prezydium Walnego Zjazdu,
4. Wybór Komisji Walnego Zjazdu,
5. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zjazdu przez Komisję Mandatową,
6. Zatwierdzenie porządku obrad,
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego za 2021 rok oraz sprawozdanie finansowe - bilans za 2021 rok,
8. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej ,
9. Sprawozdanie Głównego Sądu Koleżeńskiego,
10. Dyskusja nad sprawozdaniami,
11. Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań
12. Program działań i plan finansowy na rok 2022,
13. Podjęcie uchwał i wolne wnioski,
14. Zakończenie Zjazdu.

Zgodnie z par.11 ust.4 Regulaminu Walnego Zjazdu wszelkie zmiany w porządku obrad zatwierdza Walny Zjazd.
Dokumenty sprawozdawcze będą dostępne dla zalogowanych, najpóźniej na 7 dni przed terminem Zjazdu w Centralnej Bazie Danych PTT, zakładka: informacje/dodatkowe materiały/materiały sprawozdawcze na Walne Zjazdy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie www.taniec.pl oraz na stronach internetowych okręgów PTT.


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT