Lista sędziów na 2016 - Opłaty


2015-10-28

LISTA SĘDZIÓW

1. Sędziowie mogą być zatwierdzani do prac w komisjach sędziowskich turniejów PTT wyłącznie z listy sędziów, zaktualizowanej na dany rok kalendarzowy.

1.1 Aktualna lista sędziów, publikowana jest w Centralnej Bazie Danych (CBD)

2.Warunkiem umieszczenia na „Liście Sędziów PTT” na dany rok kalendarzowy oraz uzyskania lub przedłużenia ważności książeczki sędziowskiej jest:

Obecność na wszystkich wykładach obowiązkowego szkolenia sędziowskiego, które odbywa się w terminie podanym na stronie taniec.pl Usprawiedliwienia nieobecności na szkoleniu należy przedkładać do Komisji ds. Sędziów i Skrutinerów najpóźniej w dniu szkolenia (jedynie w uzasadnionych przypadkach losowych usprawiedliwienie takie może być wniesione w terminie późniejszym). Jeśli usprawiedliwienie zostanie uznane, dopuszcza się sędziego do udziału w szkoleniu w terminie drugim.

2.1 Wniesienie opłat za:

  2.1.1  Szkolenie sędziowskie. Usprawiedliwienie nieobecności nie zwalnia z obowiązku opłaty za szkolenie sędziowskie na dany rok.

2.1.2  Składkę członka zwyczajnego PTT do dnia 31 października roku poprzedniego

2.1.3 Przedłużenie lub uzyskanie ważności posiadanych uprawnień sędziego do dnia 31 października roku poprzedniego

3. W przypadku otrzymaniu uprawnień sędziowskich po dniu 31 października, stosowne opłaty wnosi się w ciągu 7 dni od dnia egzaminu,

4. Zapis 2.1 nie dotyczy osób, które zdały egzamin w trybie nadzwyczajnym w roku zdania egzaminu

5. Terminarz tworzenia „Listy Sędziów PTT”

5.1  W terminie do 10 listopada następuje opublikowanie na www.taniec.pl wstępnej „Listy Sędziów” na rok następny.

5.2  Sędziowie mają 20 dni na sprawdzenie, czy ich nazwiska znajdują się na opublikowanej „Liście Sędziów PTT ”; w tym okresie należy też przedstawić dowody potwierdzające wniesienie opłat w stosownym terminie e-mailem na adres Administratora CBD, Komisji ds. Sędziów i Skrutinerów lub biura ZG PTT lub dokonania wszelkich innych wyjaśnień w przypadku, gdyby sędzia nie został umieszczony na tej liście,

5.3 Po upływie tego terminu następuje zamkniecie „Listy Sędziów ”
5.4 Wszelkie protesty związane z powyższym postepowaniem powinny być wniesione w formie pi-

semnej do Komisji ds. Sędziów i Skrutinerów w terminie do 30 listopada danego roku,

6. "Lista Sędziów” na rok następny, po rozpatrzeniu ewentualnych protestów, zostaje zatwierdzona przez ZG PTT i opublikowana na www.taniec.pl, nie później niż z dniem 20 grudnia danego roku,

7. Dla sędziów, którzy wnieśli po terminie, aktualizacja „Listy Sędziów ” następuje z każdym pierwszym dniem kolejnego kwartału (począwszy od II kwartału) lub na bieżąco po spełnieniu warunków wpisu na listę i wpłacie opłaty manipulacyjnej wg cennika PTT. 


powrót
Biuro
ul. Ofiar Dąbia 4
31-566 Kraków

Biuro czynne w dniach:
pn-pt od 8:00-12:00

tel.: +48  669 993 611  e-mail: ptt@taniec.pl

Bank: PKO BP S.A. I/O Kraków
07 1020 2892 0000 5102 0232 7310

NIP: 676-159-61-04, regon: 000806654

Członek zwyczajny PKOL
© 2015 Polskie Towarzystwo Taneczne

Wyślij wiadomość


FacebookTwitter Youtube

NewsletterPolityka cookie | Administracja systemu | Poczta PTT